Regulamin platformy handlowej IMEXO B2B


§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE


1. Platforma handlowa IMEXO B2B prowadzona jest przez 
 IMEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
pod nr KRS 0000869499 o kapitale 5.000zł, nr REGON 387510847, nr NIP 9671440860
2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za
pośrednictwem platformy.

§2 DEFINICJE


1. Przedsiębiorca - IMEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod nr KRS 0000869499 o kapitale 5.000zł, nr REGON 387510847, nr NIP 9671440860.
2. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Platformy.
3. Platforma – strona internetowa stanowiąca platforma handlowa IMEXO B2B prowadzona przez Przedsiębiorcę pod adresem https://b2b.imexo.pl


§ 3 KONTAKT


1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Ks. Schulza 7/6, 85-315 Bydgoszcz
2. Adres poczty elektronicznej: sprzedaz@imexo.pl
3. Numer telefonu: (52) 511 85 50
4. Użytkownik może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych
podanych w niniejszym paragrafie.


§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE


1. Platforma umożliwia zakupy w cenach hurtowych i jest przeznaczona dla firm.

2. Ceny podane na Platformie są podane w polskich złotych i są cenami Brutto (zawierają podatek
VAT).
3. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na
stronach Platformy.

 


§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY


1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 72 godzin od chwili złożenia zamówienia, w przypadku braku zapłaty zamówienie zostanie anulowane.

 2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności: przelew bankowy.

3. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób
wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

4.  Dokonując zakupu, Użytkownik akceptuje wystawienie i przesłanie przez Przedsiębiorcę faktur w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także  przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119).

5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.


§ 6 REKLAMACJA i GWARANCJA

1.     Na sprzedawane produkty udzielana jest 12 miesięczna gwarancja, chyba, że w opisie produktu wyraźnie zaznaczono inaczej.

2.     Rękojmia dla przedsiębiorców jest wyłączona.
3. Użytkownik oświadcza, iż zakupy na Platformie związane są bezpośrednio z jego profesjonalną działalnością.
4. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
5. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Użytkownik ma prawo do
reklamacji w oparciu gwarancję.
6. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
regulaminie adresy Przedsiębiorcy.
7. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane
Użytkownika składającego reklamację oraz żądanie Użytkownika w związku z wadą towaru.
8. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Użytkownika w terminie 14 dni (w szczególnych przypadkach termin ten może być wydłużony do 30 dni).
 9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3
Regulaminu.


§ 7 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i
DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


1. Wszelkie spory, które wynikną między Użytkownikiem, a Przedsiębiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji.
2.W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Przedsiębiorcy.


§ 8 DANE OSOBOWE


1. Użytkownik dokonując rejestracji i zakupów na Platformie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.
2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.
3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia
30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks
postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i
jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej
akceptacji regulaminu.